هر درایو با هر برندی شامل دو قسمت اصلی می باشد:

۱- برد تغذیه (Power Board)، برد زیرین درایو
۲- برد فرمان (Regulation Card)، برد یا کارت های بالایی درایو

کارت های فرمان معمولا شامل سه بخش می باشند:

۱- قسمت ورودی خروجی I/O Section
۲- قسمت اصلی Main Section (CPU)
۳- قسمت انکودر Encoder Section (در صورت Close Loop بودن)

بردهای تغذیه شامل سه قسمت اساسی پل دیود، IGBT و سوئیچینگ هستند.

تمامی درایو ها می بایست دو ترمینال مثبت آن ها به هم پل باشد. به طور مثال می بایست در درایو DELTA دو ترمینال +۱ و +۲ و به همین ترتیب در سایر درایو ها ترمینال های مورد نظر به هم پل باشند. در غیر این صورت درایو با وجود سالم بودن و ورود برق سه فاز، روشن نخواهد شد.

در صورت وصل برق سه فاز به درایو و روشن نشدن، ابتدا از وصل بودن سیم رابط (سیم توسی رنگ) بخش تغذیه با بخش فرمان درایو و پل بودن دو ترمینال مثبت اطمینان حاصل نمایید. سپس مقدار ولتاژ AC سه فاز R,S,T یا L1,L2,L3 چک شود. و در انتها پس از اطمینان از صحت دو مرحله قبل، مقدار ولتاژ DC بین ترمینال + و – درایو را با ولت متر اندازه بگیرید. این مقدار می بایست برابر با ۵۶۰ VDC باشد. در صورت وجود ولتاژ ۵۶۰ VDC بین پایه های مثبت و منفی قسمت سوئیچینگ برد تغذیه دچار مشکل شده است. اما در صورتی که ولتاژ بین ترمینال های مثبت و منفی وجود نداشته باشد، باید با انجام تست های زیر از سالم بودن یا نبودن پک های IGBT و پل دیود و برک درایو مطمئن شوید:

تست پل دیود

برای تست پل دیود، ابتدا مولتی متر را روی حالت تست دیود قرار دهید، سپس پراب مشکی را روی ترمینال مثبت (حتما از وصل بودن دو ترمینال مثبت درایو مطمئن باشید) و پراب قرمز را به ترتیب روی ترمینال های L1,L2,L3 یا R,S,T قرار دهید. این سه مقدار باید برابر با هم و به طور تقریبی برابر با ۰٫۳ تا ۰٫۵ باشد. حال پراب ها را برعکس قرار داده، یعنی پراب قرمز روی ترمینال مثبت و پراب مشکی به ترتیب روی ترمینال های مذکور، در این حالت مولتی متر می بایست مقداری متغیرِ افزایشی که در انتها صفر می شود را نشان دهد.

حال پس از انجام تست اولیه، پراب قرمز را روی ترمینال منفی و پراب مشکی را به ترتیب روی ترمینال های L1,L2,L3 یا R,S,T قرار دهید. این سه مقدار باید برابر با هم و به طور تقریبی برابر با ۰٫۳ تا ۰٫۵ باشد. حال پراب ها را برعکس قرار داده، یعنی پراب مشکی روی ترمینال منفی و پراب قرمز به ترتیب روی ترمینال های مذکور، در این حالت نیز مولتی متر می بایست مقداری متغیرِ افزایشی که در انتها صفر می شود را نشان دهد.

در غیر این صورت پل دیود دچار مشکل شده است.

تست برک

برای تست برک، پس از قرار دادن مولتی متر روی حالت تست دیود، پراب مشکی را روی ترمینال مثبت و پراب قرمز را روی ترمینال (Brake) BR قرار دهید. این مقدار می بایست عددی بین ۰٫۳ تا ۰٫۵ (معمولا برابر ۰٫۴۶۰ تا ۰٫۴۸۰) باشد. سپس پراب ها را برعکس قرار داده، یعنی پراب قرمز روی ترمینال مثبت و پراب مشکی روی ترمینال BR، در این حالت مولتی متر می بایست مقداری متغیرِ افزایشی که در انتها صفر می شود را نشان دهد.

حال پس از انجام تست اولیه، پراب قرمز را روی ترمینال منفی و پراب مشکی را روی ترمینال (Brake) BR قرار دهید. این مقدار می بایست عددی حدوداً، ۱٫۸ باشد. سپس پراب ها را برعکس قرار داده، یعنی پراب مشکی روی ترمینال منفی و پراب قرمز روی ترمینال BR، در این حالت مولتی متر می بایست مقداری متغیرِ افزایشی که در انتها صفر می شود را نشان دهد.

در غیر این صورت چاپر برک (Brake Chopper) دچار مشکل شده است و احتمالا مسیر بین ترمینال منفی و BR اتصال کوتاه شده است.

تست IGBT

مانند مراحل قبل پس از قرار دادن مولتی متر روی حالت تست دیود، برای تست قسمت IGBT ابتدا پراب مشکی را روی ترمینال مثبت (حتما از وصل بودن دو ترمینال مثبت درایو مطمئن باشید) و پراب قرمز را به ترتیب روی ترمینال های خروجی موتور W و V ،U قرار دهید. این سه مقدار باید برابر با هم و به طور تقریبی برابر با ۰٫۳ تا ۰٫۵ باشد. حال پراب ها را برعکس قرار داده، یعنی پراب قرمز روی ترمینال مثبت و پراب مشکی به ترتیب روی ترمینال های مذکور، در این حالت مولتی متر می بایست مقداری متغیرِ افزایشی که در انتها صفر می شود را نشان دهد.

حال پس از انجام تست اولیه، پراب قرمز را روی ترمینال منفی و پراب مشکی را به ترتیب روی ترمینال های W و V ،U قرار دهید. این سه مقدار باید برابر با هم و به طور تقریبی برابر با ۰٫۳ تا ۰٫۵ باشد. حال پراب ها را برعکس قرار داده، یعنی پراب مشکی روی ترمینال منفی و پراب قرمز به ترتیب روی ترمینال های مذکور، در این حالت مولتی متر می بایست مقداری متغیرِ افزایشی که در انتها صفر می شود را نشان دهد.

در غیر این صورت پک IGBT یا خروجی های موتور دچار مشکل شده است.

فروشگاه آکام فروشنده و تعمیرکننده انواع اینورترهای صنعتی می باشد.